Підписатись
Відписатись

 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА
Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Маємо честь повідомити Вас щодо науково-практичної конференції з міжнародною участю на тему «БІОПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я: ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДАХ».
Конференція відбудеться за ініціативою кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на базі Вінницької обласної психіатричної лікарні ім.акад.О.І. Ющенка.
Строки проведення: 05-06 жовтня 2017 року
Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ – посвідчення № 370 (Київ-2017).
Сертифікат (за номером реєстрації) є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії.
В умовах реорганізації та оптимізації системи охорони здоров’я, в період участі ЗСУ в військових операціях, складного соціально-економічного положення в країні, збільшення кількості психогенних психічних розладів у різних груп населення надзвичайно важливо координувати дії всіх ланок роботи з найуразливішими контингентами та впровадити систему спеціалізованої медико-соціальної допомоги особам з афективними розладами.
На конференції будуть розглянуті актуальні питання динаміки аффективних розладів у різних категорій та вікових груп, їх психодіагностики та психокорекції. Зокрема, увага буде зосереджена на проблемах доклінічної діагностики, особливостях клінічної картини в різних групах, віковому патоморфозі, дифереціальній діагностиці, лікуванні, реабілітації та ресоціалізації при афективних розладах.
Психотерапевтична частина конференції буде представлена доповідями по проблемам тактики надання психотерапевтичної та реабілітаційної допомоги в гострий період, профілактиці ускладнень та оптимізації адаптаційного процесу.
ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
·      Клінічні стандарти надання спеціалізованої допомоги: діагностики, лікування, експертизи та реабілітації афективних розладів.
·      Мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги пацієнтам з афективними розладами.
·      Психотерапія, реабілітація та ресоціалізація осіб з афективними розладами.
·      Організаційно-правові аспекти надання психіатричної допомоги особам з афективними розладами та питання судово-психіатричної експертизи.
До участі запрошуються головні лікарі та зав. службами ЛПЗ, практичні лікарі - спеціалісти: психіатри, психотерапевти, наркологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини, організатори охорони здоров'я, практикуючі психологи, соціальні працівники, волонтери.
В межах конференції будуть проведені пленарні виступи та обговорення, воркшопи, а також демонстрація комплексного підходу до надання спеціалізованої допомоги при афективних розладах.
Оргкомітет конференції впевнений у тому, що наукові повідомлення, дискусії, досвід іноземних колег сприятимуть плідній роботі та покращенню співпраці між психіатрами, психотерапевтами, наркологами, лікарями сімейної практики, психологами та соціальними працівниками, подальшому удосконаленню психіатричної, психотерапевтичної та наркологічної допомоги для населення України у відповідності до Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі:1. виступ відповідно до тематики конференції; 2. участь в обговоренні питань; 3. участь без виступу. Планується видання матеріалів конференції (збірник матеріалів конференції та/або статті у фахових виданнях).
Місце проведення конференції: м. Вінниця, вул. Пирогова 109, Вінницька обласна психіатрична лікарня ім. акад. О.І. Ющенка.
Реєстраціяучасників конференції 5 жовтня 2017 р. о 9-00год.
Початок роботиконференції 5-6 жовтня 2017р. о 10-00 год.
Довідки з організаційних питань:доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова: Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна. Контактні тел. (0432)602053, (0432)602054, +38(067)9943261, +38(050)9219038, +38(093)9052075; e-mail: ratsіborinska@gmail.com
Старший лаборант кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім.. М.І. Пирогова: Токарчук Олег Олегович. Контактні телефони: +38(098)5259786, +38(073)1256886; e-mail: olehtokar@gmail.com
Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 30 вересня 2017р.(заповнити і переслати на електронну поштуratsіborinska@gmail.com реєстраційну карту, одночасно вислати текст статті або тез на електронну пошту (або надати на кафедру)).
 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА
 
П.І.Б._________________________________________________________________________________
Вчене звання__________________________________________________________________________
Науковий ступінь______________________________________________________________________
Місце роботи __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Посада ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адреса:Поштовий індекс____________Країна_________________Місто_______________________
Вулиця________________________________________________№ будинку,_______квартира______
Контактний(і) телефон(и)_______________________________________________________________
Факс __________________________________Е-mail:________________________________________
Просимо відмітити форму участі у роботі конференції та свої побажання:
Публікація статті                 , тез  
автор(и), назва роботи __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Усна/Стендова доповідь                Воркшоп/Майстер клас                  Слухач
виступ (назва доповіді (воркшопу), доповідач(і))_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Бронювання готелю ТАК                                             НІ
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Тези або стаття повинні бути надруковані на папері формату А4, представлені українською, російською або англійською мовами в 2-х примірниках і обов’язково на електронному носії інформації (надіслані електронною поштою для Рациборинської-Полякової Наталії Володимирівни на наступну її адресу: ratsіborinska@gmail.com
На другому примірнику паперового носія - підписи усіх авторів.
Подані статті повинні супроводжуватися відношенням установи, в якій виконана робота, висновком експертної комісії з підписом керівника установи, що завіряється печаткою. Перелік супровідних документів до статті містить ще рецензію доктора наук, переклад розширеної анотації (до 1 сторінки тексту англійською мовою, якщо стаття надрукована українською або російською мовами) для викладення на веб-сторінці видання, завірений підписом та печаткою перекладача.
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
Параметри сторінки – по 2 см з усіх сторін, стиль– звичайний, шрифт - Times New Roman, інтервал – (1,5) півтора, кегль– 14, вирівнювання - за шириноюбез переносів.
При виході декількох строк на нову сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю.
 
СТРУКТУРА СТАТТІ:
©  Прізвище І.Пб
УДК:
 
Прізвище І.Пб (2-й раз!!!!!)
Назва організації, кафедра (адреса: вул.., місто, індекс, Україна)
Назва статті, набирається  звичайними маленькими літерами, жирний шрифт
пробіл
Резюме.
Ключові слова:
(П.І.Б., Назва статті, резюме, ключові слова дублю.ться рос. і англ. мовами)
Пробіл
Вступ
З нової стрічки – текст вступу, що закінчується сформульованою метою (слово «мета» – курсивом).Вступ повинен відображувати суть дослідження, його актуальність, вміщувати дані щодо аналізу останніх публікацій з проблеми та формулювання мети дослідження.
Пробіл
Матеріали та методи
З нової стрічки – текст
Матеріали та методи  містять описання методів досліджень та методик статистичної обробки результатів.
Пробіл
Результати. Обговорення повинні вміщувати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та  порівняння з  іншими дослідженнями з подібної проблематики. Таблиці повинні мати заголовок та бути максимально компактними. Малюнки (розширення JPG, TIF), графіки (набрані у MSWord, або Exсel) та фотоілюстрації (обов’язково оригінали) – повинні мати підписи.
Літературу по ходу статті цитувати у квадратних скобках <Прізвище автора без ініціалів, рік; .....>. Якщо авторів два – наводяться обидва прізвища, три і більше – прізвище першого та ін.(и др., еtal.), рік.
Пробіл
Висновки та перспективи подальших розробок
1.
2.
Перспективи подальших розробок ....
пробіл
Список літератури(за алфавітом!)Пронумерувати!!!!!!!
Література оформляється згідно останніх вимог ВАКу до оформлення дисертації. Спочатку вітчизняні, потім іноземні джерела літератури.
пробіл
Рецензент: д.мед. (біол.)н., професор …………
 
Дані про авторів: Іванов Іван Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри... Н-ського медичного університету.... ivanov@gmail.com(0654)55-32-67 (Давайте робочі номера телефонів та адресу)
Оглядова стаття НЕ розбивається на Вступ, Матеріали та методи, Результати. Обговорення, але формулюється Мета. Завершується Висновками та перспективами подальших розробок. Список літератури. Відомості про авторів (ПІБ повністю, звання, посада, організація, № телефону, електронна адреса). Рецензент.
 
Супровідні документи (паперові носії) необхідні для подачі статті до редакції (надсилати м.Вінниця вул. Пирогова 31 “Нова пошта” відділення №12 на ім’я Рациборинської-Полякової Наталії Володимирівни моб.тел. +38(093)9052075):
  1. експертний висновок
  2. направлення до друку
  3. рецензія доктора наук з його підписом – не повинен бути у співавторах статті!!!
  4. 2 екземпляри роздруку статті
  5. розширений переклад статті на англ мову для викладення на веб-сторінці видання, завірений підписом та печаткою перекладача (подається в роздрукованому вигляді та окремим файлом).
 
Зразок оформлення анотації до статі англійською мовою
© Name, Surname (Фамилия И.О. )
The organization name in such order: institute, chair (address:   st., house, country, index, e’mail) 
(Назва организації: інститут, кафедра (адреса: вул., дом, місто, країна, поштовий індекс, e-mail)
 
Article name (Назва статті маленькими жирними буквами набирати як звичайне речення)
 
Introduction.(Вступ)Actuality….In the present study, our purpose was to…..   Коротко актуальність, мету роботи
 
Materialsandmethods.……
 
Results.(Результати)
Викласти отримані результати роботи  без обговорення
 
Conclusion (Висновки)
Key words: (Ключові слова: ..)
 
СТАТТІ щодо тематики конференції можуть бути направлені безпосередньов редакцію журналів, що видаються у ВНМУ та затверджені ДАК України: Вісник морфології, Вісник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, BIOMEDICALANDBIOSOCIALANTHROPOLOGY (журнали входять до затверджених ДАК України).
 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Обсяг публікації – 1-2 набрані на комп'ютері сторінки формату А4, які відсилаються на e-mailоргкомітету конференції (ratsіborinska@gmail.com).
Мова набору: українська, російська або англійська, в текстовому редакторі MicrosoftOfficeWord,     шрифт TimesNewRomanaбо TimesNewRomanCyr, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – 1,5;  орієнтація сторінки – «книжна»,  поля: нижнє - 2 см; верхнє, зліва та справа – по 2 см.
Важливо: В структурі тез обов'язково повинні бути стисло відображені актуальність, мета і завдання роботи, матеріали і методи її виконання, власні спостереження, отримані результати і висновки (подаються з нової стрічки, без абзацу, напівжирним виділенням);
 
Автор несе відповідальність за зміст представлених статей та тез, достовірність результатів!
 
Кінцевий термін подання матеріалів: тези - 30-го ВЕРЕСНЯ 2017 р., статті – 1 ЖОВТНЯ 2017 р.
 
Інформація стосовно організаційних внесків та оплати друку наукових праць буде надіслана Вам на електронну адресу після отримання заповненої реєстраційної картки та матеріалів (тези, статті).
 
 
З повагою,                                                                                                   ОРГКОМІТЕТ
Архів новин  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017