Підписатись
Відписатись

 
 
 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА

 

П.І.Б._________________________________________________________________________________

Вчене звання__________________________________________________________________________

Науковий ступінь______________________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Посада ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Адреса:Поштовий індекс____________Країна_________________Місто_______________________

Вулиця________________________________________________№ будинку,_______квартира______

Контактний(і) телефон(и)_______________________________________________________________

Факс __________________________________Е-mail:________________________________________

Просимо відмітити форму участі у роботі конференції та свої побажання:

Публікація статті                 , тез  

автор(и), назва роботи __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Усна/Стендова доповідь                Воркшоп/Майстер клас                  Слухач

виступ (назва доповіді (воркшопу), доповідач(і))_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Бронювання готелю ТАК                                             НІ

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези або стаття повинні бути надруковані на папері формату А4, представлені українською, російською або англійською мовами в 2-х примірниках і обов’язково на електронному носії інформації (надіслані електронною поштою для Токарчука Олега Олеговича на наступну адресу olehtokar@gmail.com та Рациборинської-Полякової Наталії Володимирівни на e-mail: ratsіborinska@gmail.com

На другому примірнику паперового носія - підписи усіх авторів.

Подані статті повинні супроводжуватися відношенням установи, в якій виконана робота, висновком експертної комісії з підписом керівника установи, що завіряється печаткою. Перелік супровідних документів до статті містить ще рецензію доктора наук, переклад розширеної анотації (до 1 сторінки тексту англійською мовою, якщо стаття надрукована українською або російською мовами) для викладення на веб-сторінці видання, завірений підписом та печаткою перекладача.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Параметри сторінки – по 2 см з усіх сторін, стиль– звичайний, шрифт - Times New Roman, інтервал – (1,5) півтора, кегль– 14, вирівнювання - за шириною, без переносів.

При виході декількох строк на нову сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

©  Прізвище І.Пб

УДК:

 

Прізвище І.Пб (2-й раз!!!!!)

Назва організації, кафедра (адреса: вул.., місто, індекс, Україна)

Назва статті, набирається  звичайними маленькими літерами, жирний шрифт

пробіл

Резюме.

Ключові слова:

(П.І.Б., Назва статті, резюме, ключові слова дублюється рос. і англ. мовами)

Пробіл

Вступ

З нової стрічки – текст вступу, що закінчується сформульованою метою (слово «мета» – курсивом).Вступ повинен відображувати суть дослідження, його актуальність, вміщувати дані щодо аналізу останніх публікацій з проблеми та формулювання мети дослідження.

Пробіл

Матеріали та методи

З нової стрічки – текст

Матеріали та методи  містять описання методів досліджень та методик статистичної обробки результатів.

Пробіл

Результати. Обговорення повинні вміщувати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та  порівняння з  іншими дослідженнями з подібної проблематики. Таблиці повинні мати заголовок та бути максимально компактними. Малюнки (розширення JPG, TIF), графіки (набрані у MSWord, або Exсel) та фотоілюстрації (обов’язково оригінали) – повинні мати підписи.

Літературу по ходу статті цитувати у квадратних скобках <Прізвище автора без ініціалів, рік; .....>. Якщо авторів два – наводяться обидва прізвища, три і більше – прізвище першого та ін.(и др., еtal.), рік.

Пробіл

Висновки та перспективи подальших розробок

1.

2.

Перспективи подальших розробок ....

пробіл

Список літератури(за алфавітом!)Пронумерувати!!!!!!!

Література оформляється згідно останніх вимог ВАКу до оформлення дисертації. Спочатку вітчизняні, потім іноземні джерела літератури.

пробіл

Рецензент: д.мед. (біол.)н., професор …………

 

Дані про авторів: Іванов Іван Іванович – д.мед.н., професор, завідувач кафедри... Н-ського медичного університету.... ivanov@gmail.com(0654)55-32-67 (Давайте робочі номера телефонів та адресу)

Оглядова стаття НЕ розбивається на Вступ, Матеріали та методи, Результати. Обговорення, але формулюється Мета. Завершується Висновками та перспективами подальших розробок. Список літератури. Відомості про авторів (ПІ, по-батькові повністю, звання, посада, організація, № телефону, електронна адреса). Рецензент.

 

Супровідні документи (паперові носії) необхідні для подачі статті до редакції (надсилати м.Вінниця вул. Пирогова 31 “Нова пошта” відділення №12 на ім’я Рациборинської-Полякової Наталії Володимирівни моб.тел. +38(093)9052075):

  1. експертний висновок
  2. направлення до друку
  3. рецензія доктора наук з його підписом – не повинен бути у співавторах статті!!!
  4. 2 екземпляри роздруку статті
  5. розширений переклад статті на англ мову для викладення на веб-сторінці видання, завірений підписом та печаткою перекладача (подається в роздрукованому вигляді та окремим файлом).

 

Зразок оформлення анотації до статі англійською мовою

© Name, Surname (Фамилия И.О. )

The organization name in such order: institute, chair (address:   st., house, country, index, e’mail) 

(Назва организації: інститут, кафедра (адреса: вул., дом, місто, країна, поштовий індекс, e-mail)

 

Article name (Назва статті маленькими жирними буквами набирати як звичайне речення)

 

Introduction.(Вступ)Actuality….In the present study, our purpose was to…..   Коротко актуальність, мету роботи

 

Materialsandmethods.……

 

Results.(Результати)

Викласти отримані результати роботи  без обговорення

 

Conclusion (Висновки)

Key words: (Ключові слова: ..)

 

СТАТТІ щодо тематики конференції можуть бути направлені безпосередньов редакцію журналів, що видаються у ВНМУ та затверджені ДАК України: Вісник морфології, Вісник ВНМУ ім. М.І. Пирогова, BIOMEDICALANDBIOSOCIALANTHROPOLOGY (журнали входять до затверджених ДАК України).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг публікації – 1-2 набрані на комп'ютері сторінки формату А4, які відсилаються на e-mailоргкомітету конференції (ratsіborinska@gmail.com; olehtokar@gmail.com).

Мова набору: українська, російська або англійська, в текстовому редакторі MicrosoftOfficeWord,     шрифт TimesNewRomanaбо TimesNewRomanCyr, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – 1,5;  орієнтація сторінки – «книжна»,  поля: нижнє - 2 см; верхнє, зліва та справа – по 2 см.

Важливо: В структурі тез обов'язково повинні бути стисло відображені актуальність, мета і завдання роботи, матеріали і методи її виконання, власні спостереження, отримані результати і висновки (подаються з нової стрічки, без абзацу, напівжирним виділенням);

 

Автор несе відповідальність за зміст представлених статей та тез, достовірність результатів!

 

Кінцевий термін подання матеріалів: тези - 30-го ВЕРЕСНЯ 2017 р., статті – 1 ЖОВТНЯ 2017 р.

 

Інформація стосовно організаційних внесків та оплати друку наукових праць буде надіслана Вам на електронну адресу після отримання заповненої реєстраційної картки та матеріалів (тези, статті).

 

 

З повагою,                                                                                                   ОРГКОМІТЕТ

Архів новин  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020